MR11

3000K

80312 3W= 35W 300LM 12V GX4 Base

4000K

80314 3W= 35W 300LM 12V GX4 Base

5000K

80313 3W= 35W 300LM 12V GX4 Base


Spec Sheet